Natalie Sasson’s portfolio

Fashion design, Art & Creative

Natalie Sasson’s portfolio

SketchBook

Fashion illustrations


  • Role Fashion illustrator

  • For Lola Jacob Studio

Up Next:

Various concept shootings